You are here

General Activities

 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหารรุ่นที่ 31

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีเปิดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 
ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.สิระ บุณยะรัตเวช ในวาระครบรอบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
พิธีรับมอบเกียรติบัตร “รับรองมาตรฐาน Biomedical Engineering Certificate (BMEC)” จากสถาบัน ECRI Institute สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม Co-working Space 1-2 สำนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 
นิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน

 
การอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เรื่อง "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (TQA)" ผ่านช่องทางการรับชมออนไลน์ (Cisco Webex)

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม Landmark1-3 ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

 
คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมไหว้สักการะ รดน้ำ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เเละสรงน้ำพระ เนื่องในงานวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่อง ความก้าวหน้าในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคปขั้นสูง (Advanced Course on Colposcopy 2022)

ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 55 สู่ชั้นคลินิก

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages