You are here

General Activities

 
อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 

 
พิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับทีมศึกษาดูงานจาก สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย และฝ่ายสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานด้าน Call Center และหน่วยติดต่อสอบถาม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
อบรมโครงการ “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ผ่าตัดรักษาโรคตา สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงานภาคี

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศาโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 
ต้อนรับคณะดูงาน จากงานเวชสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ส่งมอบโต๊ะประชุมยืน ให้แก่รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการฉีดวัคซีน ถวายแก่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ศูนย์กีฬารามาธิบดี จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ PERSONAL TRAINER ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages