General Activities

 
โครงการบ้านของเรา...รามาธิบดี ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
“งานเชิดชูเกียรติ บุคลากร และหน่วยงานดีเด่น” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Satir workshop for the happiness and internal growth of physicians ซาเทียร์ โมเดลเพื่อความสุขและการเติบโตภายในของแพทย์

ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมโคลิเซียม ชั้น 6 โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ ถนนพระรามที่ 6

 
The 4th Ramathibodi Ophthalmology Open House

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 907 และ 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รับมอบหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

 
พิธีเปิดโครงการนำร่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) แก่ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ณ โถง ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 84 Theme: Healthcare For Sustainability: ระบบบริการสุขภาพยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
โครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชา หัวข้อ “ความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินตามแนวทางของ Outcome-based Education”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 41

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ “Medical Innovation Workshops and Pitching: From Early Idea to Final Product”

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 810B ขั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมต้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การอบรม "ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Quality Management System Requirement)" ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ประชุมชมรมผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล