You are here

General Activities

 
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 2C2 ชั้น 2 อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีรับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ตามโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 2C2 ชั้น 2 อาคารพรีคลินิกและ​ศูนย์​วิจัย​สถาบัน​การแพทย์​จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 810BC ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
การอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ต้อนรับคณะดูงานจากสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และห้องทำงานฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระ...

 
พิธีเปิดห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 

 
พิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Pages