ประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว”

ประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว”
ประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว”ประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว”
ประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว”ประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว”ประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว”ประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว”ประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว”ประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว”
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ดร.ลัทสะหมี แสงสุนทร ผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว พร้อมด้วยทีมงานและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมงาน ซึ่งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดร่วมกันในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม De Prime Hotel ซอยรางน้ำ