You are here

สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565

สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565
 

ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม” ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา การให้คำปรึกษาเรื่องการรับประทานยา การแสดงจากเภสัชกร วิธีสาธิตการทำพิมเสน และเกมจับคู่ยาเสื่อมสภาพและยาสภาพดี ซึ่งมีผู้รับบริการของโรงพยาบาลสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)