ทีมคณาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย

ทีมคณาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลียทีมคณาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลียทีมคณาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลียทีมคณาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลียทีมคณาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลียทีมคณาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
 

อาจารย์พิชญา ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบายรามาธิบดี ด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์และการพัฒนาทักษะทางคลินิก นำทีมคณาจารย์จากสาขาการพยาบาลทุกสาขา หัวหน้างาน และพยาบาลประจำห้องฝึกทักษะทางการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วยหัตถการและสถานการณ์จำลองเสมือนจริงทางคลินิก ระบบโสตทัศนูปกรณ์และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยในเครือรัฐออสเตรเลีย และนำมาพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Resource Center) ที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นพยาบาลแห่งอนาคต

จากสถาบันการศึกษาพยาบาล 5 แห่ง คือ

  1. School of Nursing and Midwifery (SNM), Edith Cowan University, Perth
  2. School of Nursing, University of Wollongong, Wollongong
  3. School of Nursing, Faculty of Health, Deakin University
  4. Susan Wakil School of Nursing and Midwifery, Sydney Nursing School, Faculty of Medicine and Health, University of Sydney, New South Wales
  5. School of Nursing and Midwifery, Faculty of Health, University of Technology Sydney, New South Wales

ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ณ ประเทศออสเตรเลีย