นางสาวศิริพร ทรปราณี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ในการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition

นางสาวศิริพร ทรปราณี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ในการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition
นางสาวศิริพร ทรปราณี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ในการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Editionนางสาวศิริพร ทรปราณี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ในการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition
นางสาวศิริพร ทรปราณี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ในการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Editionนางสาวศิริพร ทรปราณี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ในการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Editionนางสาวศิริพร ทรปราณี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ในการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition
นางสาวศิริพร ทรปราณี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ในการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Editionนางสาวศิริพร ทรปราณี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ในการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition
 

นางสาวศิริพร ทรปราณี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition และได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ซึ่งมีคะแนนรวมเป็นลำดับที่ 6 ของโลกใน 14 ประเทศ ของการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition สาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย (Health and Social Care) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ WorldSkills Expert อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้ฝึกสอน สร้างความพร้อมและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2565 ณ เมืองบอร์โดช์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส