งานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม “CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อม”

งานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อม
งานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อมงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อม
งานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อมงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อมงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อมงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อมงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อมงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อม
 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าว เปิดตัวแพลตฟอร์ม “CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อม” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการตั้งรับสังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์กับภาวะสมองเสื่อม เพื่อให้ความรู้และพลังใจในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบบูรณาการตามบริบทสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน พร้อมด้วย ผศ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสาทร ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร