งานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล

งานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล
งานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลงานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล
งานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลงานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลงานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลงานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล
งานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลงานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลงานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลงานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลงานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลงานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล
 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิยดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “งานแสดงความยินดีและพิธีมอบขีดผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล” ให้แก่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างานการพยาบาล หัวหน้างานสนับสนุน ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้บริหารพยาบาลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง โดยได้รับเกียรติจาก พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธีและมอบขีดผู้บริหารพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมาร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับขีดผู้บริหารฯ ในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์