You are here

การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565

การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565
การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยาย เรื่อง “นโยบาย แนวคิด คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยงในปัจจุบันและที่คาดหวังในอนาคต พยาบาลพี่เลี้ยงกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ” ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และอาจารย์พยาบาล จากสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนให้กับพยาบาล โดยเฉพาะผู้จะปฏิบัติหน้าที่พยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิกเกี่ยวกับระบบสุขภาพ กระบวนการพยาบาล และการเขียนแผนการพยาบาล ให้สามารถเลือกใช้วิธีการสอนในคลินิกและ/หรือชุมชนแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับนักศึกษา

ถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้อง 517 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี