You are here

กิจกรรม “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในยุคดิจิทัล”

กิจกรรม “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในยุคดิจิทัล”
กิจกรรม “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในยุคดิจิทัล”กิจกรรม “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในยุคดิจิทัล”กิจกรรม “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในยุคดิจิทัล”กิจกรรม “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในยุคดิจิทัล”กิจกรรม “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในยุคดิจิทัล”กิจกรรม “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในยุคดิจิทัล”
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม จัดงาน “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และ ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย โภชนาการ การหัวเราะบำบัด และการกดจุดคลายเครียด มีผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี