You are here

ต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ

ต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ
ต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ
ต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศต้อนรับสถาบันโรคทรวงอกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ
 

ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับสถาบันโรคทรวงอก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี ดร.สุนทร หลั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และทีมงานของฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายภาพรวมของระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)