You are here

คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือน และพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและให้การช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์