เสวนา “ศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์”

เสวนา ศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์
เสวนา ศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์เสวนา ศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์
เสวนา ศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์เสวนา ศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์เสวนา ศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์
 

หน่วยแพทย์ทางเลือก ฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “ศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และรองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์แพทย์จีน ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผศ. ดร. แพทย์แผนไทยประยุกต์ แม้นมาศ วรรณภูมิ ผู้ช่วยอาจารย์ประจำการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช เป็นวิทยากร และ คุณสุชานนท์ เบ้าสุวรรณ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล