You are here

การตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี

การตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี
การตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรีการตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี
การตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรีการตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรีการตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรีการตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรีการตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรีการตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี
 

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยแพทย์ผิวหนัง พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการ “การตรวจรักษาและดูแลสร้างเสริมสุขภาพ” แก่ผู้พักอาศัยสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีบริการตรวจวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ตรวจรักษาโรคทางผิวหนัง และปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี