You are here

งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2022)

งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2022)
งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2022)งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2022)งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2022)งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2022)
 

ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2022) เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ให้กับผู้ขายได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการส่งมอบวัสดุที่มีคุณภาพ ครบถ้วน และตรงเวลา โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ เป็นประธานในการมอบรางวัล กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดี 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล