เยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพ

เยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพ
เยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพ
 

รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ในการเข้าเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพ โดยมี ภญ.วิชชุนี พิตรากูล ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร และ ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล เป็นผู้เยี่ยมสำรวจ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร