You are here

พิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETY

พิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETY
พิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETYพิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETY
พิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETYพิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETYพิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETYพิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETYพิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETYพิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETY
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์จัดการความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETY โดยมี คุณอรุณี ชื่นชนม์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความเป็นมาของการดำเนินงานด้านการรณรงค์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รวมถึงการดำเนินงานของศูนย์นารีรักษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. พญ.วริณี เล็กประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดศูนย์นารีรักษ์ และได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน ซึ่งการเสวนาภายในงาน ได้รับเกียรติจากทีมสหวิชาชีพร่วมเสวนา ได้แก่ นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คุณนิตยา ทรัพย์วงศ์เจริญ พยาบาลวิชาชีพ และรักษาการหัวหน้างานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณจิตติญา ดุลยวรนันท์ นักสังคมสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)