You are here

รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ส่งมอบโต๊ะประชุมยืน ให้แก่รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ส่งมอบโต๊ะประชุมยืน ให้แก่รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ส่งมอบโต๊ะประชุมยืน ให้แก่รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพรองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ส่งมอบโต๊ะประชุมยืน ให้แก่รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพรองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ส่งมอบโต๊ะประชุมยืน ให้แก่รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุงราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานตามแนวคิด Healthy Organization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานในองค์กรได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รศ. นพ.เพชร รอดอารีย์ ประธานหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงานและรองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ส่งมอบโต๊ะประชุมยืน จำนวน 11 ตัว โดยมีผู้รับมอบได้แก่ รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ บุคลากร นักศึกษา ผู้ป่วย/ญาติ และประชาชนทั่วไป รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะฯ

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล