You are here

ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”

ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”
ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”ประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม”
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตใหม่ ห่างไกลสมองเสื่อม” ให้กับสมาชิกชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดี โดยมีการบรรยายให้ความรู้ (VDO) เรื่อง “สมองเริ่มเสื่อม…รู้ได้อย่างไร รู้ไว ช่วยป้องกันและชะลอ” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และคุณพลินท์ชฎา พัชราพิสิฐกุล นักกิจกรรมบำบัด ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย อาจารย์พรศิริ พฤกษชาติ อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การคิดบวก กับชีวิตที่สดใสในยามสูงวัย” ภายในงานมีกิจกรรมตรวจประเมินภาวะสุขภาพ (วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ประเมินภาวะสมองเสื่อม) เกมฝึกสร้างเสริมพลังสมอง (เกมคิดเลข เกมจับคู่ฝึกสมอง) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.สาวิตรี พรสินศิริรักษ์ อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและอาจารย์ ดร.ซู้หงษ์ ดีเสมอ อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดท้ายด้วยการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 โดยรองศาสตราจารย์มณฑา ลิ้มทองกุล ที่ปรึกษาชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพระหว่างสมาชิก

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้