กิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day)

กิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day)
กิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day)
กิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day)กิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day)
กิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day)กิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day)กิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day)
 

งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันหยุดแผลกดทับโลก (Stop PI Day) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับและวิธีป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยได้รับเกียรติจาก พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์