You are here

กิจกรรม Rama Roadshow 2022 (General Round)

กิจกรรม Rama Roadshow 2022 (General Round)กิจกรรม Rama Roadshow 2022 (General Round)
กิจกรรม Rama Roadshow 2022 (General Round)กิจกรรม Rama Roadshow 2022 (General Round)กิจกรรม Rama Roadshow 2022 (General Round)
 

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Rama Roadshow 2022 (General Round) เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินรายการโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 จัดในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม หรือผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบ Onsite ได้

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)