You are here

สำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลสำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลสำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลสำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลสำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี นำโดย ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี ลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ชุมชนซอยสวนเงิน ชุมชนวัดมะกอก ชุมชนซอยแดงบุหงา และชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี ซอย 7) ซึ่งมีผู้นำแต่ละชุมชนให้ข้อมูล และร่วมกันวางแผนการให้ความช่วยเหลือ เพื่อดูแลชุมชนแบบเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล