ศูนย์กีฬารามาธิบดี จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ PERSONAL TRAINER ครั้งที่ 1

ศูนย์กีฬารามาธิบดี จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ PERSONAL TRAINER ครั้งที่ 1
ศูนย์กีฬารามาธิบดี จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ PERSONAL TRAINER ครั้งที่ 1ศูนย์กีฬารามาธิบดี จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ PERSONAL TRAINER ครั้งที่ 1ศูนย์กีฬารามาธิบดี จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ PERSONAL TRAINER ครั้งที่ 1ศูนย์กีฬารามาธิบดี จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ PERSONAL TRAINER ครั้งที่ 1
 

ศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “PERSONAL TRAINER ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน มอบรางวัลและของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)