งานประชุมวิชาการในหัวข้อ Broaden Horizons in Minimally Invasive Surgery (MIS) in Gynecologic Oncology (Lecture and Hands on)

งานประชุมวิชาการในหัวข้อ Broaden Horizons in Minimally Invasive Surgery (MIS) in Gynecologic Oncology (Lecture and Hands on)
งานประชุมวิชาการในหัวข้อ Broaden Horizons in Minimally Invasive Surgery (MIS) in Gynecologic Oncology (Lecture and Hands on)งานประชุมวิชาการในหัวข้อ Broaden Horizons in Minimally Invasive Surgery (MIS) in Gynecologic Oncology (Lecture and Hands on)
งานประชุมวิชาการในหัวข้อ Broaden Horizons in Minimally Invasive Surgery (MIS) in Gynecologic Oncology (Lecture and Hands on)งานประชุมวิชาการในหัวข้อ Broaden Horizons in Minimally Invasive Surgery (MIS) in Gynecologic Oncology (Lecture and Hands on)งานประชุมวิชาการในหัวข้อ Broaden Horizons in Minimally Invasive Surgery (MIS) in Gynecologic Oncology (Lecture and Hands on)
 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชมรมผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งนรีเวชไทย (Thai Endoscopic Society for Gynecologic Oncology) และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย (Thai Gynecology Cancer Society) จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ Broaden Horizons in Minimally Invasive Surgery (MIS) in Gynecologic Oncology (Lecture and Hands on) โดยได้รับเกียรติจาก ศ. พญ.จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์ หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน

เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์