You are here

ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวิชาการของ Maastricht University

ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวิชาการของ Maastricht University
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวิชาการของ Maastricht Universityต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวิชาการของ Maastricht University
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวิชาการของ Maastricht Universityต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวิชาการของ Maastricht Universityต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวิชาการของ Maastricht University
 

รศ. พญ.สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา รักษาการแทนหัวหน้างานฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Mr. Han Aarts ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาวิชาการของ Maastricht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ คนปัจจุบัน ในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการนี้ รศ.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมให้การต้อนรับผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล