โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 

นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน โดยมี นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานภาคี และส่วนราชการในจังหวัดชัยนาทที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ทั้งนี้ พญ.อังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และแพทย์อาสา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะจักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา รวมทั้งหน่วยงานภาคี ที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน และมุ่งหวังที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดรักษาโรคตาและบริการทางทันตกรรม ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 385 ราย แบ่งออกเป็น การผ่าตัดรักษาโรคตา มีผู้ป่วยมารับการผ่าตัดต้อกระจก รวมจำนวนทั้งสิ้น 212 ราย และการบริการทางทันตกรรม มีผู้ป่วยทันตกรรมเข้ารับการรักษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 173 ราย อีกทั้งภายในโครงการได้จัดกิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ของการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้เรื่องความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต

โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท และโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม