You are here

อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”

อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”
อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”
อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”
 

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ผศ. ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร หัวหน้าโครงการสำรวจสุขภาพผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการเตรียมการสำรวจระดับประเทศ (National Survey) เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวไทย จึงจัดให้มีการอบรมการใช้เครื่องมือการสำรวจฯ และความความรู้เรื่องบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ แก่นักสำรวจ นักวิจัย จากจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี