You are here

โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
 

งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมปฏิบัติการโครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Essential competencies for New Faculty สมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอาจารย์ใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ