You are here

อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”

อบรม โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อบรม โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงอบรม โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อบรม โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงอบรม โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงอบรม โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 

งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นรอบนำเสนอ Risk Register และ RCA ของผู้เข้าอบรมแต่ละทีม โดยมี ศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายและนำอภิปราย โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปิดงาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 810BC ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี