You are here

การอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

การอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
การอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลการอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
การอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลการอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลการอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลการอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลการอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลการอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม โครงการยุทธศาสตร์สื่อความหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ได้รับเกียรติจาก อ. ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม โดยมี รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ศุภวงศ์ วิชพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามการประเมินผลองค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี