You are here

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2564
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2564ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2564
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2564ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2564ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2564
 

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2564 โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ เข้าร่วมประชุมในการชี้แจงรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนได้ประชุมผ่าน Video Conferenceเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์