You are here

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)”

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)”
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)”เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)”
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)”เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)”เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)”เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)”เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)”เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)”
 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหน่วยแพทย์ทางเลือก ฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated approach to Myofacial pain syndrome)” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลและรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์ 2 แขนง ได้แก่ การแพทย์แผนจีน และแพทย์ไทยประยุกต์ ประจำหน่วยแพทย์ทางเลือกเป็นวิทยากร ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ การฝึกท่ากายบริหารกล้ามเนื้อ และตอบคำถาม รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร