การตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจาก SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review, WHO)

การตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจาก SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review, WHO)การตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจาก SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review, WHO)
การตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจาก SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review, WHO)การตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจาก SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review, WHO)การตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจาก SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review, WHO)
 

ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจรับรองคุณภาพจาก SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review, WHO) ในโอกาสเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี ผศ. ดร.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ประธานกรรมการ หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวบรรยายการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ