You are here

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Association for Medical Education in Europe (AMEE) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565
 

ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 อดีตประธานสภานักศึกษาแพทย์รามาธิบดี เป็นผู้แทนคณะฯ รับมอบรางวัล ASPIRE-to-Excellence 2022 Award for Student Engagement จาก Professor Emeritus James Rourke, Chair of the AMEE ASPIRE-to-Excellence Board ภายในงานประชุมวิชาการ Association for Medical Education in Europe (AMEE) conference ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 87 ประเทศทั่วโลก ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสอดประสานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารในการบริหารการศึกษา การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสำหรับการเรียนรู้ ส่งเสริมภาวะผู้นำ และการคำนึงถึงประโยชน์ของสังคม จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากองค์กรนานาชาติถึงความเป็นเลิศในด้านนี้ของคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ASPIRE Academy ซึ่งเป็นองค์คณะของโรงเรียนแพทย์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศทางด้านแพทยศาสตรศึกษา เพื่อร่วมกันรังสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการศึกษาของบุคลากรทางการแพทย์ให้กับสังคมโลกต่อไป