พิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดลพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดลพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดลพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดลพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดลพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดลพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความน่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันร่วมผลิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักแพทยศาสตรบัณฑิต ในการเพิ่มจำนวนแพทย์ไปสู่ชนบทในเขตสุขภาพที่ 9 ร่วมกัน โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม พร้อมด้วย พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ประวีณ ตัณฑะประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รศ. ดร. ภญ.พิมพรรณ วิวิธนาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข