You are here

 
เปิดรับสมัครหลักสูตร ประจำปี 2562

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 47 ปี และได้ออกแบบต่อยอดหลักสูตรกา...

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
Ramathibodi International Club: Out of the comfort zone

27th June 2018, 14:30 - 16:00 ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาควิชาพยาธิวิทยา

 
การรับนักศึกษาแพทย์ ระบบโควตา รอบ 2

ที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ: โครงการมหิดลวิทยาจารย์ ปีการศึกษา 2561

 
Student exchange Program 2018

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม สำนักงานคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 24 เมษายน 2561

 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 51 สู่ชั้นคลินิก

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่  ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๘)

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญอาจารย์รามาธิบดีเข้าร่วมพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (แพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 48)

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages