You are here

 
เปิดรับตรงพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ (Nurses' aides) หลักสูตร 6 เดือน ปีการศึกษา 2562

เรียนฟรี มีงานให้ทำ รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 2 มิถุนายน 2562

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับตรงผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2562

เรียนฟรี มีงานให้ทำ สกอ. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ทุนจบแล้วมีโอกาสทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 24 พ.ค. 2562

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562 อบรมตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2563

 
รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562  

 
งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์  ชั้นปีที่  ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๙)

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 

 
พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 49)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี เวลา 13.30 - 15.30 น. 

 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น ๕๒ สู่ชั้นคลินิก

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-14.15 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Translational Medicine Program

ADMISSIONS 2019 March 1 - May 17

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty Hour ในหัวข้อ วิกฤต PM 2.5 เราจะชนะหรือพ่ายแพ้?

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ประกาศ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.

 
How often do you find the right person? ONCE

15 Feb 2019, 17.30 - 20.30 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

Pages