You are here

 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
บ้านของเรา...รามาธิบดี เพื่อนักศึกษาแพทย์ใหม่ (รุ่น ๕๓)

๑๑ ส.ค. ๖๐ ณ ห้อง ๙๑๐ เป็นงานเพื่อส่งเสริมการสร้างเป้าหมายการเรียนรู้และแรงบันดาลใจเพื่อเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformative leaders)

 
พิธีบายศรีรับขวัญศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๙๑๐ ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอเชิญร่วมฟังประสบการณ์ในวิชาชีพแพทย์ "Rama Talk" for medical students: ความสุขในวิชาชีพแพทย์

ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
Faculty Hours “Let’s explore the World!”

ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ

 
The 3rd Asian Undergraduate Summit (AUS) 2017

นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครประกอบการสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560

 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบบรับตรง กสพท. รอบที่ 2 

Pages