You are here

 
โครงการค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 23

6 - 8 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทุนสนับสนุนค่าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 02-201-2762

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาใน Faculty hour เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ แห่งความรักสำหรับนักศึกษา"

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
STUDENT EXCHANGE PROGRAM 2018

ตั้งแต่ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561

 
Faculty hour คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์

วันนี้ จนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาพรรณ 0-2201-0798 E-mail : supapan.sup@mahidol.ac.th

 
การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 1/1

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

 
กำหนดการขอผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร" ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

Pages