You are here

 
“การเตรียมตัวสอบ International English Language Testing System (IELTS)"

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mahidol.ac.th/mugo หรือ 02-849-6233,35

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 708 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
งานอวยพรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ณ ห้องบรรยาย 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ทุน Students Exchange 2016

COMING THE NEXT INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM 2016!!

 
การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 8.30 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่๔๕ และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบบรับตรงโดยคณะฯ ปีการศึกษา 2559

รับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2558 (เปิดระบบ เวลา 09.00 น.) ถึง 30 กันยายน 2558 (ปิดระบบ เวลา 12.00 น.)

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Students Exchange 8 ทุนไปต่างประเทศสำหรับ นศพ. ปี 6

ผู้ซึ่งได้ TOEFL อย่างน้อย 550 และ GPA 2.8 ขึ้นไป รับใบสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ในช่วง 1 – 31 ก.ค. 58 เท่านั้น

 
ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

Pages