ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด หัวข้อ "การบริจาคอวัยวะ ร่วมทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อความหวัง สร้างชีวิตใหม่"