You are here

ขอเชิญหน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และนักศึกษา นำ Stethoscope มาทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญ