You are here

ขอเชิญชวนลูกหลานบุคลากรและชุมชนแขวงทุ่งพญาไท อายุ 8-10 ปี เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านการเล่น Safety Hunter & ชราแลนด์ เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายรอบตัว