You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 720

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 720
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 720 บริจาคพัสดุจำนวน 21 รายการ ให้แก่โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดุลย์ คงชาตรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ