You are here

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 762

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 762
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 762 จำนวน 20 รายการ มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนมอบ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ