You are here

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาทุกหลักสูตร ของคณะฯ ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นวิธีการจะช่วย "ป้องกันสมองเสื่อมทำไง ?"  21 กันยายน วันอัลไซเมอร์โลก