You are here

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัยประสิทธิผลของการกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอก เพื่อการลดปวด ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง