You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 721

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 721
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 721 จำนวน 50 รายการ ให้แก่โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดุลย์ คงชาตรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ