โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม "โครงการ แบ่งปันเพื่อลมหายใจสู่ชุมชน" (บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน)

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม "โครงการ แบ่งปันเพื่อลมหายใจสู่ชุมชน" (บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน)
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม "โครงการ แบ่งปันเพื่อลมหายใจสู่ชุมชน" (บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน)โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม "โครงการ แบ่งปันเพื่อลมหายใจสู่ชุมชน" (บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน)โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม "โครงการ แบ่งปันเพื่อลมหายใจสู่ชุมชน" (บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน)โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม "โครงการ แบ่งปันเพื่อลมหายใจสู่ชุมชน" (บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน)
 

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม "โครงการแบ่งปันเพื่อลมหายใจสู่ชุมชน" และเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับหน่วยงานของรัฐ ทั้งสิ้น 12 แห่ง จำนวน 145 เครื่อง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี